DATU SUBJEKTU PIEPRASĪJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

1. Šajā dokumentā ir lietoti šādi termini:

1) Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras datus Pārzinis apstrādā.

2) Informācija – par informāciju tiek uzskatīta jebkāda informācija, tai skaitā konfidenciāla informācija un personas dati, kas ietverta jebkādā formā, tai skaitā: dokumenti, piezīmes, skices, uzmetumi, rīkojumi, fotouzņēmumi, videoieraksti, audioieraksti, mutvārdos izteiktas ziņas.

3) Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificētu fizisko personu, tajā̄ skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas, īpašuma adrese, darba vieta, tālruņa numurs, ģimenes stāvoklis, e-pasts, kā arī sensitīvie dati – informācija saistībā ar personas veselības stāvokli, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās. Lai noteiktu, vai persona ir identificējama, tiek ņemti vērā̄ jebkādi līdzekli, ko jebkura trešā̄ persona teorētiski varētu izmantot, lai identificētu fizisko personu;

4) Pārzinis – SIA “Azeta” , reģistrācijas numurs: 40203024732, adrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, tālr. +371 8000 6960, e-pasts: [email protected];

5) Instrukcija – šī Datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas kārtība;

6) Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

7) Pieprasījums – ir jebkurš fiziskās personas vai personas likumīgā pārstāvja pieprasījums Pārzinim, lai saņemtu piekļuvi Pārziņa apstrādātajai personas datus saturošai informācijai, kā arī īstenotu tiesības, kas saistības ar šādas informācijas apstrādi.

2.         Vispārīgie noteikumi

2.1.      Instrukcija nosaka kārtību, kādā Pārzinis pieņem un izskata datu subjektu Pieprasījumus, lai nodrošinātu uzņēmuma nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un nodrošinātu datu subjekta tiesību ievērošanu atbilstoši Regulai.

2.2.      Instrukcijas mērķis ir nodrošināt Regulas noteikumu izpildi, datu subjektu tiesību ievērošanu nodrošinot iespēju saņemt, labot, prasīt dzēst, pārnest savus datus u.c.

2.3.      Vispārējie Pārziņa datu apstrādes noteikumi atrodami Pārziņa mājaslapā www.e-euroaptieka.lv, sadaļā “Privātuma politika”.

3. Datu subjekta tiesības

3.1.   Pārziņa pienākums nodrošināt Datu subjekta tiesību īstenošanu un saziņu. Datu subjektam ir:

3.1.1. Piekļuves tiesība- pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, tai skaitā saņemt savu personas datu kopijas (Regulas 15.pants);

3.1.2. Tiesības pieprasīt labot neprecīzus datus par sevi (Regulas 16.pants);

3.1.3. Tiesības “Tikt aizmirstam”. Saskaņā ar Regulā noteiktajiem gadījumiem, Datu subjektam ir tiesības un organizācijai ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst Datu subjekta personas datus (Regulas 17.pants);

3.1.4. Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi (Regulas 18.pants);

3.1.5. Saņemt informāciju par savu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu (Regulas 19.pants);

3.1.6. Tiesības uz datu pārnesamību (Regulas 20.pants);

3.1.7. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi (Regulas 21.pants);

3.1.8. Tiesības iebilst automatizētai personas datu apstrādei, tai skaitā profilēšanai (Regulas 22.pants).

4. Prasības datu subjekta pieprasījumam

4.2. Datu subjekta Pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pārzinis nevar pieprasīt Datu subjektam izmantot noteiktas formas Pieprasījumu, bet lai Pārzinis varētu efektīvāk nodrošināt Pieprasījuma izpildi aicinām izmantot Pārziņa sagatavoto “Informācijas pieprasījuma” veidlapu (1.Pielikums).

4.3. Saskaņā ar Regulas 12. pantu Pārzinis sniedz Datu subjektam informāciju par datu apstrādi: 1) kodolīgā, pārredzamā un saprotamā, viegli pieejamā veidā (rakstiski, elektroniski un pēc Datu subjekta pieprasījuma arī mutiski); 2) izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, īpaši attiecībā uz informāciju, kas sniedzama bērniem; 3) bez maksas, izņemot gadījumus, ja Datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

5. Personas identifikācija

5.1. Lai izskatītu un atbildētu uz datu subjekta Pieprasījumu, Pārzinim ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti (identitātes apstiprināšanai).

5.2. Par identificētu Pieprasījumu (identificētu personu) Pārzinis uzskata personu, kas pie Pārziņa ir vērsusies vienā no šādiem veidiem:

5.2.1. ir ieradusies personīgi un uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu;

5.2.2. ir nodevusi sūtījumu Pārzinim ierakstīta pasta sūtījuma veidā. Atbilde uz šādu pieprasījumu tiks sniegta Datu subjektam, izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu, tādējādi nodrošinoties, ka vēstuli saņem attiecīgais Datu subjekts, kurš tiek identificēts pie sūtījuma saņemšanas. Šaubu vai aizdomu gadījumā, Pārzinim ir tiesības pieprasīt Datu subjektam papildu informāciju, kas ļautu to nepārprotami identificēt (ar mērķi, lai dati nenonāktu pie trešajām personām);

5.2.3. iesūtījusi pieprasījumu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Pārziņa e-pastu [email protected] vai dpo@azeta.lv

5.3. Vienkāršā pasta sūtījumā (izņemot šīs Instrukcijas 5.2. apakšpunktā paredzētos izņēmumus) un e-pasta vēstules veidā iesūtītā informācija nenodrošina personas identifikāciju, un šādā gadījumā Pārzinis lūgs datu subjektam nodrošināt papildu identitātes apstiprināšanu.

5.4. Ja datu subjekts atteiksies sevi identificēt vai neveiks identifikāciju Pārziņa noteiktajā kārtībā un laikā, Pārzinis ir tiesīgs atteikt izpildīt Pieprasījumu.

6. Saziņa ar datu subjektu

6.1. Visa saziņa un visas darbības, ko Pārzinis īsteno saskaņā ar Regulu un saistībā ar Datu subjekta Pieprasījumu, jāveic bez maksas.

6.2. Pārzinis ar datu subjektu sazināsies, izmantojot kontaktinformāciju, ko datu subjekts pats ir iesniedzis Pārzinis (piemēram: telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese u.c.).

6.3. Saziņu par līgumsaistību izpildi Pārzinis veic uz noslēgtā līguma pamata, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju.

6.4. Atbilde uz Pieprasījumiem ir jāsniedz izmantojot to pašu metodi, kāda tika izmantota, lai iesniegtu Pieprasījumu, ja vien Datu subjekts nav norādījis citu metodi, kādā vēlas saņemt atbildi. Ja Datu subjekts iesniedz Pieprasījumu elektroniskā veidā, informācija jānodrošina elektroniski, kad vien tas ir iespējams, ja vien Datu subjekts nav pieprasījis citādi.

6.5. Pārzinis nodrošinās informāciju tikai caur kanāliem, kas ir droši, izmantojot atbilstošu tehniskos un organizatoriskos pasākumus drošai informācijas nodošanai.

7. Pieprasījumu izskatīšana un izpilde

7.1. Pirms Pārzinis atbild uz Pieprasījumu, Pārzinis izvērtē vai apstrādātā Informācija ir personas dati un kuras personas dati tie ir.

7.2. Pārzinis izskata un sniedz atbildi uz Pieprasījumu 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir saņemts Pieprasījums.

7.3. Pieprasījuma izpildi, ņemot vērā šī pieprasījuma sarežģītību vai citus pamatotus iemeslus, Pārzinis var pagarināt uz diviem mēnešiem, par ko iesniedzējs tiks informēts atsevišķi.

7.4. Ja Datu subjekts pieprasa informāciju par videonovērošanu, Datu subjektam pēc Pārziņa pieprasījuma ir pienākums sniegt Informāciju, kas nepieciešama Datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai. Ja Pārzinis pieprasījis papildus informāciju, tas sniedz Datu subjekta pieprasīto informāciju 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad Datu subjekts ir sniedzis no pieprasīto papildus informāciju. Pārzinis var atteikt Informācijas izsniegšanu, ja Datu subjekts atsakās sniegt Pārzinim tā pieprasīto informāciju attiecībā par videonovērošanu.

7.5. Datu subjekta piekļuves tiesības ir realizējamas attiecībā uz datiem, nevis uz dokumentiem, līdz ar to Datu subjektam nav tiesību uzstāt uz dokumentu vai dokumentu kopiju izsniegšanu, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts spēj pamatot īpašu nepieciešamību saņemt dokumenta kopiju, piemēram, ja tikai no dokumenta satura un formas objektīvi var izsecināt datu nozīmību. Tāpat Datu subjektam nav tiesību pieprasīt piekļūt konkrētiem failiem, jo pastāv risks, ka Datu subjekts savu datu subjekta tiesību realizācijas laikā iegūs citu Datu subjektu personas datus.

7.6. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, savu Pieprasījumu pamatojot. Pārzinis, saņemot Datu subjekta Pieprasījumu, izvērtē tā pamatotību. Ja Pārzinim rodas šaubas par Datu subjekta Pieprasījuma pamatotību, Pārzinim ir tiesības lūgt Datu subjektam iesniegt papildu pierādījumus, kas pamato pieprasījumu labot datus. Normālos apstākļos Pārzinis nelūgs papildu pierādījumus par tādu datu labošanu, kas ir pilnībā atkarīgi no Datu subjekta ieskata, piemēram, Datu subjekta dzīvesvieta, Datu subjekta e-pasta adrese, Datu subjekta tālruņa numurs.

7.7. Datu labošanu var prasīt tikai attiecībā uz faktiem, ko sniedzis Datu subjekts vai ko Pārzinis likumīgi ieguvis pats, piemēram, vārdi, nosaukumi, u.tml. Attiecībā uz subjektīvu vērtējumu Datu subjekts var tikai lūgt labot faktu par šāda vērtējuma esamību, nevis paša vērtējuma saturu.

7.8. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Datu subjekta personas datus, un Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēš personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

7.8.1. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

7.8.2. Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, ja vien nav cita likumīga pamata apstrādei;

7.8.3. Datu subjekts var iebilst pret apstrādi saskaņā ar Regulas 21.panta 2.punktu, proti, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret profilēšanu, izņemot ja Pārzinim pastāv pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli;

7.8.4. Datu subjekta dati ir apstrādāti nelikumīgi;

7.8.5. Personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami Pārzinim.

8. Tiesības atteikt informācijas izsniegšanu

8.1.   Pārzinis var atteikties sniegt Datu subjektam informāciju par tās veikto Datu subjekta datu apstrādi, ja:

8.1.1. ja datu subjekta Pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi (vairākkārtēji atkārtoti) un pēdējā gada laikā datu subjektam jau ir izsniegta identiska satura informācija un ziņu saturs kopš pēdējās izsniegšanas nav mainījies;

8.1.2. šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles;

8.1.3. ja Pārzinis nevar identificēt iesniedzēju un pēc Pārziņa pieprasījuma datu subjekts nav sevi papildus identificējis. Identifikācijas kārtība ir aprakstīta šīs Instrukcijas 5.2. apakšpunktā.

8.2. Datu subjektam ir tiesības piekļūt tikai saviem spersonas datiem, bet ne Informācijai, kas attiecas uz citām fiziskām personām (ja vien konkrētais Datu subjekts neīsteno datu subjekta tiesības citas fiziskās personas vārdā).

9. Instrukcijas spēkā esamība un grozījumi

9.1. Instrukcija ir spēkā no 2022. gada 3.jūnija. Ja Instrukcija tiks grozīta, Pārzinis tās atjaunoto un spēkā esošo versiju publicēs savā tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv, ja nepieciešams, informēsim par izmaiņām arī citos veidos.