Privātuma politika

AZETA, SIA  (turpmāk – EUROAPTIEKA internetā) (turpmāk – Mēs vai Sabiedrība) privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi (turpmāk – Politika). Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt politiku un, ja Jums ir papildus jautājumi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko Mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu tīmekļa vietnē.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka mēs Jums lūdzam sniegt tikai tik daudz personas datu, cik mums nepieciešams, lai sniegtu vislabākās kvalitātes pakalpojumus, un tikai tik daudz informācijas, cik Jūs piekrītat mums sniegt.

Mēs cenšamies nodrošināt, lai Jūsu mums uzticētie dati būtu drošībā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu datu un personiskās informācijas aizsardzība atbilstu augstākajiem privātuma aizsardzības standartiem.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Izvēloties iepirkties sabiedrības tīmekļa vietnē bezrecepšu zāļu izplatīšanai www.e-euroaptieka.lv  (turpmāk – Internetaptieka), Jūs uzticat savus datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar šīs Politikas un internetaptiekas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un kārtību.

Lai varētu Jums sniegt pakalpojumus un pārdot preces internetaptiekā, mums nepieciešams apstrādāt personas datus tā, kā norādīts šajā politikā. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai kādai to daļai, lūdzam mums nesniegt Jūsu personas datus. Šajā gadījumā diemžēl nevarēsim nodrošināt Jums iespēju izmantot EUROAPTIEKA internetā tīmekļa vietas pakalpojumus.

ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ LIETOTIE JĒDZIENI

Pirkumu vēstures dati – informācija par Jūsu internetaptiekā veiktajiem pirkumiem/pasūtījumiem. Šajos datos ietilpst konkrēti Jūsu iegādātas preces, ieskaitot informāciju par iegādātajām zālēm, to daudzumu, kopējo cenu un citu ar pirkuma darījumu saistīto informāciju.

Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Citi šajā Politikā lietoti jēdzieni, ja vien Politikā nav minēts citādi, sakrīt ar Noteikumos (pieejami EUROAPTIEKA internetā juridiskajā adresē Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012 un tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv)  lietotajiem jēdzieniem.

 1.     PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1.1.   Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AZETA”, Cēsu iela 31, k-1, Rīga, LV-1012, e-pasts: [email protected]; tālrunis + 371 8000 6960.

1.2.   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir: tālr. +371 23993211, e-pasts: [email protected] . Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz adresi: Cēsu iela 31, k-1, Rīga, lv-1012.

2.     KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM?

Turpmāk norādīts saraksts ar personas datiem, kurus Mēs varam ievākt un apstrādāt. Konkrēti kādus personas datus Jūsu individuālajā gadījumā un kādiem mērķiem Mēs apstrādājam, uzzināsiet, izlasot turpmāk norādīto sarakstu. Noteiktos gadījumos Mēs varam apstrādāt Jūsu īpašu kategoriju personas datus, kas saistīti ar Jūsu veselību (piemēram, pirkumu vēstures datus un datus, kurus mums norādīsiet, kad sniegsim Jums farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu).

2.1. PREČU PASŪTĪŠANA

Izmantojot EUROAPTIEKA internetā tīmekļa vietas pakalpojumus bez reģistrācijas un piekrītot Noteikumiem un Politikai, Jūs varat mums sniegt turpmāk tabulā norādītos datus. Noteiktu internetaptiekā norādītu datu sniegšana ir obligāta un, ja tie netiks sniegti, Mēs nevarēsim Jums sniegt EUROAPTIEKA internetā tīmekļa vietnes pakalpojumus. Reģistrējoties Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un Jūs esat sasniedzis 16 gadu vecumu.

 

Dati tiek sniegti, pasūtot preces un izpildot pasūtījumu.

Dati tiek sniegti, pasūtot preces (turpmāk – Preču piegādes dati).

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs. Izvēloties piegādi uz mājām: adrese, iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, norēķinu dati, citi ar piegādi saistīti dati (piegādes laiks, vēlamā preču izņemšanas vieta). Izvēloties piegādi uz aptieku: aptieka no saraksta.

Visi lauki ir obligāti un jānorāda, lai varētu izpildīt Jūsu pasūtījumus. Nesniedzot šos datus, nevarēsiet iegādāties preces.

Preču pasūtījuma iesniegšanas un izpildes dati.

Vārds, uzvārds, pasūtītās preces, apmaksas veids, piegādes vieta/adrese, kontaktinformācija.

Citi dati

Ar norēķiniem par precēm saistīti dati, kurus mums sniedzat vai kurus iegūstam no trešām personām, piemēram, bankas konta numurs.

Apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana piedalīties un izmantot EUROAPTIEKA internetā Internetaptieku saskaņā ar Noteikumos un Politikā noteiktajiem nosacījumiem.

Preču pasūtījuma iesniegšanas un izpildes datus nepieciešams apstrādāt darījuma noslēgšanai un tā izpildei, attaisnojuma dokumenta noformēšanai.

Apstrādāt datus nepieciešams Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai.

Apstrādes termiņš

Ja izmantojat EUROAPTIEKA internetā Internetaptiekas pakalpojumus – 5 gadi no Jūsu pasūtījuma veikšanas dienas.

Jūsu iesniegto piekrišanu, kā arī citus personas datus mēs varam glabāt arī ilgāku laiku tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēt sevi no pret mums iesniegtām prasībām.

     

 

Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu pasūtījuma iesniegšanas un izpildes datus?

Saskaņā ar Jūsu sniegtajiem datiem iepērkoties, Jūs mums sniedzat iespēju nodrošināt, ka Jūsu pasūtījums tiks veiksmīgi iesniegts un izpildīts.

Jūsu sniegto kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) Mēs izmantojam arī, lai ar Jums sazinātos, tai skaitā, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, piezīmēm, izpildīt pasūtījumu, kā arī lai sniegtu Jums svarīgu informāciju par EUROAPTIEKA internetāptieku, tās nosacījumiem un (vai) šīs Politikas grozījumiem, saziņai ar Jums, lai pienācīgi sniegtu pakalpojumus, sniegtu farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu u.tml.

Lai varētu pieņemt un izpildīt Jūsu pasūtījumu, Mēs apstrādājam iepriekš norādītos Jūsu personas datus.

Ļoti svarīgi, lai Jūsu sniegtie reģistrācijas, pirkuma bez reģistrācijas un citi norādītie dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet mainījušos datus, mums var rasties grūtības nodrošināt pilnīgu internetaptiekas pakalpojumu izmantošanu, kā arī var rasties aizķeršanās Jums saņemt citus mūsu piedāvātos labumus vai īstenojot Jūsu tiesības.

Kā atjaunināt mainītus reģistrācijas datus, lasiet Politikas 6.2. Punktā.

Mums nebūs iespējas pārbaudīt Jūsu sniegto datu pareizību un atbilstību patiesībai. Pieņemot Jūsu pirkumu bez reģistrācijas, Mēs uzskatīsim, ka Jūsu dati ir precīzi un pareizi un ka Jūsu piekrišana ir sniegta pēc Jūsu brīvas gribas, iepazīstoties ar šo Politiku un tās Noteikumiem.

2.2. PIRKUMA VĒSTURES DATU APSTRĀDE

Sniedzot Jums iespēju izmantot EUROAPTIEKA internetā internetaptiekas priekšrocības, saskaņā ar Noteikumiem noslēgtos pirkšanas-pārdošanas līgumus (lai pienācīgi izpildītu Jūsu pasūtījumus), Mēs apstrādājam Jūsu pirkumu vēstures datus.

 

Pirkuma vēstures dati:

Dati

Jūsu pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi (ieskaitot informāciju par iegādātajām zālēm), daudzums, kopējā pirkumu cena (pēc visām atlaidēm), piešķirto atlaižu summa, pasūtījuma statuss, maksājumu veids, Jūsu kā klienta statuss (piemēram, jauns klients).

Apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana izmantot EUROAPTIEKA internetā Internetaptieku saskaņā ar Noteikumos un Politikā noteiktajiem nosacījumiem.

EUROAPTIEKA internetā leģitīmo interešu ievērošanai, piedāvājot tieši Jums piemērotākus pakalpojumus, atbilstoši vajadzībām

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatojumu nosaka Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

 

Apstrādes termiņš

Pieci gadi kopš pirkuma darījuma dienas ar vai bez reģistrācijas.

Jūsu iesniegto piekrišanu, kā arī citus personas datus Mēs varam glabāt arī ilgāku laiku līdz tās atsaukšanas dienai vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēt sevi no pret mums iesniegtām prasībām.

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PIRKUMU VĒSTURES DATUS?

-         PIRKUMU VĒSTURES DATU APSTRĀDE

Mēs Jūsu pirkumu vēstures datus apstrādājam, administrējot internetaptieku, lai varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pasūtījumus vai citu veidu pieprasījumus, kas saistīti ar pasūtītajām precēm (piemēram, preču atdošana atpakaļ, pareizas preču piegādes pārbaude u. Tml.).

Ja Jūs iepērkaties internetaptiekā bez reģistrācijas, Mēs Jūsu pirkumu vēstures datus apstrādājam un administrējam iepriekš norādītajā apstrādes termiņā, lai nodrošinātu pienācīgu pasūtījumu izpildi.

2.3. KLIENTU PIEPRASĪJUMU, SŪDZĪBU, JAUTĀJUMU UN ATBILŽU APKALPOŠANA

Pa tālruni vai e-pastu, vai tiešsaistes sarakstē iesniedzot mums pieprasījumus, sūdzības, lūgumus vai atbildes (turpmāk – pieprasījums), Jūs reizē sniedzat mums arī pieprasījumā esošos personas datus.

Pieprasījumu dati

Dati

Jūsu sniegtā un Jūs identificējoša informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums un cita Jūsu sniegta informācija;

Jūsu iesniegtā Pieprasījuma saturs.

Citi ar Pieprasījumu iesniegti dokumenti un (vai) dati: piemēram, pirkuma kvīts numurs, attēli, ar Jūsu veselību vai lietotajiem produktiem saistīti dati, ja tos norādīsiet u. tml.

Apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana, ko sniedzat mums, iesniedzot Pieprasījumus.

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatojumu nosaka Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Saņemot Jūsu e-pastu vai tiešsaistes saraksti, ja to saturs nav saistīts ar personas datu aizsardzību, EUROAPTIEKA internetā rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto e-pastu vai tiešsaistes saraksti, izvērtējot tajā sniegto informāciju un sniedzot Jums atbildi. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

Saņemot Jūsu e-pastu vai tiešsaistes saraksti, ja to saturs ir tieši saistīts ar personas datu aizsardzību, EUROAPTIEKA internetā ir jāizpilda uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, sniegt pamatotu un argumentētu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu, realizējot datu subjekta tiesības. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

Apstrādes termiņš

Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas ir saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu EUROAPTIEKA internetā leģitīmās intereses. EUROAPTIEKA internetā ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas nav saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā desmit gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu EUROAPTIEKA internetā leģitīmās intereses.

Gadījumā, ja EUROAPTIEKA internetā saņem sūdzības par konkrēto informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad visa šī procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS PIEPRASĪJUMU, SŪDZĪBU, LŪGUMU UN ATBILŽU APSTRĀDES MĒRĶIEM?

Personas datus, kas norādīti, iesniedzot pieprasījumu, Mēs izmantojam tikai tam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt jūsu pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, pieprasījumiem vai prasībām. Pieprasījuma datus tāpat var izmantot, lai aizstāvētu mūsu tiesiskās intereses (strīdus gadījumā ar mūsu klientiem u. tml.). Pieprasījuma datus Mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbību un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu viedokli un ierosinājumus.

-         KLIENTU SARUNAS IERAKSTS, SNIEDZOT FARMACEITISKĀS APRŪPES PAKALPOJUMU

Ja pasūtat zāles internetā, mums ir pienākums sniegt Jums farmaceitiskās aprūpes  pakalpojumu, kā to paredz tiesību akti. Lai pierādītu, ka pienācīgi esam izpildījuši savu pienākumu sniegt klientiem farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu, Mēs saglabājam mūsu sarunas ierakstu.

Klientu sarunas ieraksts, sniedzot farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu

Dati

Sarunas ieraksts un visi dati, ko mums sniegsiet sarunas laikā, ieskaitot īpašos personas datus.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādāt datus nepieciešams, lai nodrošinātu augstus veselības aprūpes un zāļu kvalitātes un drošības standartus, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatus nosaka Regulas 9. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 4. punkts, kā arī Latvijas Republikas Farmācijas likums, no tiem izrietošie  tiesību akti un citi normatīvie akti.

Apstrādes termiņš

14 dienas no farmaceitiskās aprūpes pakalpojuma sniegšanas dienas.

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS, KAS IERAKSTĪTI FARMACEITISKĀS APRŪPES  PAKALPOJUMU MĒRĶIEM?

Jūsu personas datus, kas ierakstīti farmaceitiskās aprūpes pakalpojuma sniegšanas mērķiem, Mēs glabājam un apstrādājam tiktāl un tādā apjomā, lai varētu atbilstoši tiesību aktu prasībām pierādīt, ka, īstenojot konkrētu pasūtījumu, Jums tika sniegts farmaceitiskās aprūpes pakalpojums.

2.4. JAUNUMU UN PIEDĀVĀJUMU SAŅEMŠANAI

Piekrītot jaunumu un piedāvājumu saņemšanai mēs un mūsu sadarbības partneri mārketinga vajadzībā sūtīs Jums jaunumus un piedāvājumus uz saziņas kanāliem, kurus Jūs izvēlēsieties. Saziņas kanāla izvēle ir paredzēta tikai reģistrētiem lietotājiem. Nereģistrētiem lietotājiem jaunumi un piedāvājumi tiks sūtīti tikai uz e-pastu.

Jaunumu un piedāvājumu saņemšanai

Dati

No reģistrētā lietotāja: vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, adrese, sociālie tīkli, pirkuma vēstures dati (tikai tad, ja esat izvēlējušies saņemt personalizētus piedāvājumus)

No nereģistrētā lietotāja (interneta vietnes apmeklētāja): e-pasta adrese

Apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana jaunumu un piedāvājumu saņemšanai.

EUROAPTIEKA internetā leģitīmo interešu ievērošanai, piedāvājot tieši Jums piemērotākus pakalpojumus, atbilstoši vajadzībām

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatojumu nosaka Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Apstrādes termiņš

Līdz piekrišanas atsaukšanas dienai.

Jūsu iesniegto piekrišanu, kā arī citus personas datus mēs varam glabāt arī ilgāku laiku līdz tās atsaukšanas dienai vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēt EUROAPTIEKA internetā no pret mums iesniegtām prasībām..

 

Jums jaunumu un piedāvājumu saņemšanas ietvaros ir visas Politikas 6. punktā minētās datu subjekta tiesības.  

Informējam, ka, ja esat izvēlējušies saņemt personalizētus piedāvājumus, tad tā izpildes ietvaros veiksim Jūsu pirkuma vēstures datu profilēšanu. Personalizētu piedāvājumu sniegšana nav iespējama bez iepriekš minēto Jūsu personas datu profilēšanas. Jums ir tiesības iebilst šādai datu profilēšanai un mēs to izpildīsim, tomēr šajā gadījumā mēs turpmāk nebūsim tiesīgi sniegt tieši uz Jums attiecināmus un Jūsu interesēm atbilstošus piedāvājumus.

3. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam tos personas datus, kurus iegūstam no Jums: piemēram, iesniedzot pieprasījumus; datus, kurus sniedzat sarunas laikā, mums sniedzot farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu; pirkuma vēstures datus, kurus sniedzat, iegādājoties preces internetaptiekā.

4. KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM DATU SAŅĒMĒJIEM MĒS ATKLĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus Mēs varam nodot datu saņēmējiem, kuri palīdz mums izpildīt EUROAPTIEKA internetā internetaptiekā sniegtos pakalpojumus un priekšrocības, attīstīt e-veikala platformas funkcionalitāti, piemēram EUROAPOTHECA UAB, EUROAPTIEKA internetā UAB. Šādas personas var būt datubāžu un programmaprīkojuma piegādātāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, hostinga un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga, interneta darbības analītikas pakalpojumu sniedzēji, interneta reklāmas pakalpojumu sniedzēji, (piem., Google, Facebook), zvanu centra pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji, personas, kuras palīdz mums piegādāt Jūsu pasūtījumus, organizēt un īstenot loterijas un spēles, sniegt garantijas vai citu apkalpošanu Jūsu iegādātajām precēm u. tml. Ikvienā gadījumā Mēs apstrādātājam sniedzam tikai tik daudz personas datu, cik nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Dati tāpat var tikt sniegti kompetentajām valsts iestādēm vai tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, dati, kas saistīti ar farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, var tikt nodoti Zāļu valsts aģentūrai, Veselības inspekcijai u.c.

 5. KĀDĀS TERITORIJĀS UN JURISDIKCIJĀS MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Noteiktas mūsu internetaptiekā izmantotās programmas (piemēram, e-pastu nosūtīšanas programma) var būt radījuši subjekti gan no ES, gan aiz tās robežām. Proti, mums izmantojot šo programmu funkcionalitāti un pakalpojumus, attiecīgi arī Jūsu dati var būt pieejami ne tikai ES subjektiem. Atgādinām, ka subjekti ārpus ES var personas datiem piemērot mazāku aizsardzību nekā ES, taču Mēs rūpīgi izvērtēsim nosacījumus, atbilstoši kuriem šādi Jūsu dati tiks vēlāk apstrādāti un glabāti pēc nodošanas iepriekšminētajiem subjektiem.

 6. KĀDAS TIESĪBAS JUMS SNIEDZ DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBU AKTI, UN KĀ TOS VARAT IZMANTOT?

Datu aizsardzības normatīvie akti sniedz Jums tiesības, kuras varat brīvi izmantot, savukārt mums ir pienākums nodrošināt Jums šādu iespēju. Informāciju par konkrētajām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem, Mēs esam norādījuši zemāk un aicinām ar to iepazīties.

6.1. TIESĪBAS IEPAZĪTIES JŪSU APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jums tiesības iepazīties ar Jūsu apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem, kā arī tās nozīmi un Jums radītās sekas.

Lielākā daļa šīs informācijas sniegta Jums šajā politikā, un Mēs ceram, ka tā Jums ir noderīga.

6.2. TIESĪBAS LABOT PERSONAS DATUS

Ja Jūs uzskatāt, ka jūsu apstrādātie personas dati nav precīzi vai ir nepareizi, Jums ir tiesības pieprasīt šos datus mainīt, precizēt vai labot.

Savu datu izmaiņas un precizējumus Jūs varat izdarīt, rakstot uz e-pastu savā kontā. Lai īstenotu šīs tiesības, Jūs varat vērsties pie mums politikas 1. un 7.sadaļā norādītajos veidos.

6.3. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un ar Jūsu piekrišanu pamatoto datu apstrāde tiks pārtraukta.

Pēc Jūsu piekrišanas derīguma beigām vai Jums to atsaucot vai dzēšot, Mēs ar Jūsu piekrišanu apstrādātos datus dzēšam vai anonimizējam.

Jūsu piekrišanu un tās pierādījumu Mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai aizstāvētos no mums izteiktajām prasībām, pretenzijām vai prasījumiem.

6.4. TIESĪBAS IEBILST DATU APSTRĀDEI

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm.

Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt EUROAPTIEKA internetā iesniegumu, izmantojot politikas 1. Un 7.sadaļā norādītos kontaktus.

6.5. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus Mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, vispirms aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka ar godprātīgiem centieniem mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt prasības un labot mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas.

Ja Jūs neapmierinās mūsu piedāvātās problēmas risināšanās veids vai Mēs, pēc Jūsu lūguma, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (vairāk informācijas – http://www.dvi.gov.lv/lv/).  

Pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas aicinām vērsties pie mums un atrisināt strīdus un sūdzības sarunu ceļā.

6.6. TIESĪBAS DZĒST DATUS (TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM)

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u. c.), Jums ir tiesības prasīt, lai Mēs dzēstu Jūsu personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, aicinām iesniegt rakstveida pieprasījumu mums, izmantojot Politikas 1. un 7.sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

6.7. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr atzīmējam, ka saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu un šāda ierobežojuma periodu, mums var nebūt iespējas nodrošināt Jums EUROAPTIEKA internetā internetaptiekas pakalpojumus.

6.8. TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU

Datus, kurus Mēs apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārnest citam pārzinim. Jūsu pārnešanai pieprasītos datus, Mēs Jums sniegsim vienkāršā mūsu sistēmās izmantotā un datorlasāmā formātā, bet pēc Jūsu pieprasījuma, ja ir tādas tehniskās iespējas, nosūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam pārzinim.

6.9. PRASĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Saņemot Jūsu pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas Jūsu tiesības, mums būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti, līdz ar to datu subjekta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, paraksts.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par jebkādu Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru (nosakot Jūsu identitāti), Mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas dienas sniegt Jums informāciju par darbībām, kuras esam veikuši saskaņā ar Jūsu pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, raksturu un sniedzamās informācijas apjomu vai Jūsu pieprasījumu skaitu, Mēs varam šo periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām, norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu pieprasījums iesniegts, izmantojot elektroniskos līdzekļus, atbildi Jums arī sniegsim, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izņemot, ja tas nebūs iespējams (piemēram, liela informācijas apjoma dēļ) vai ja Jūs lūdzat atbildēt citā veidā.

Mēs atteiksimies izpildīt Jūsu pieprasījumu, sniedzot motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādīti apstākļi, par to Jūs informējot rakstveidā.

 7. KĀ VARAT AR MUMS SAZINĀTIES?

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Vispārīgā kontaktinformācija:

E-pasts: [email protected]

Info līnija: + 371 8000 6960

Interneta vietne: www.e-euroaptieka.lv 

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir:

E-pasta adrese – dpo@azeta.lv;

Tālr.: +371 23993211

 

MŪSU KĀ PĀRZIŅA REKVIZĪTI:

AZETA, SIA reģistrācijas numurs — 40203024732

Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-1, Rīga, LV-1012.

 

8. CIK DROŠI IR JŪSU DATI?

Mēs izmantojam vairākas aizsardzības tehnoloģijas un procedūras, lai pasargātu Jūsu personisko informāciju no prettiesiskas pieejas, lietošanas un atklāšanas. Mūsu piegādātāji un partneri tiek rūpīgi atlasīti. Tomēr informācijas nodošanas brīdī internetā vai caur mobilajiem sakariem drošība nevar tikt garantēta un ar jebkuru informācijas nodošanu iepriekšminētajos veidos saistīto risku uzņematies Jūs.

 9. ILGĀKA DATU GLABĀŠANA

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņam, Mēs Jūsu datus iznīcinām un – Politikā minētajos gadījumos – uzticami un neatgriezeniski datus padarām bezpersoniskus iespējami ātrāk, saprātīgā un šādu darbību veikšanai adekvātā termiņā.

Ilgāk, nekā īpaši norādīts šajā Politikā, Jūsu personas dati var tikt glabāti tikai:

– ja tas nepieciešams, lai Mēs varētu aizstāvēt savas tiesības, kas saistītas ar prasījumu, pretenziju un prasību saņemšanu;

– ja pastāv aizdomas par prettiesiskām darbībām;

– rezerves, drošības kopiju un citiem līdzīgiem nolūkiem, kas saistīti ar mūsu informācijas sistēmu darbību, administrēšanu un to drošību;

– citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

10. SĪKDATNES

Mēs savā mājaslapā izmantojam sīkdatnes. Ar sīkdatņu palīdzību Mēs varam sasaistīt Jūsu pirkumu vēsturi un citus Jūsu EUROAPTIEKA internetā internetaptiekā izmantošanas laikā ievāktus datus .

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas arī trešās puses sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto katra apmeklētāja pārlūkošanas vēstures veidošanai, lai Mēs varētu Jums parādīt tieši Jums paredzētu reklāmu un nodrošināt vislabāko pieredzi, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni. Ja Jūsu pārlūks ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim ir iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkā.

Vairāk par sīkdatnēm, to lietošanu un atteikšanos no tām sk. Sīkdatņu politikā (www.e-euroaptieka.lv). 

11. POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI

Šī politika ir spēkā no 2019. gada 26.augusta. Ja politika tiks grozīta, Mēs tās atjaunoto un spēkā esošo versiju publicēsim savā tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv, ja nepieciešams, informēsim par izmaiņām citos veidos.