Kandidātu personas datu apstrādes politika

 1. Vispārīgie noteikumi

AZETA, SIA (turpmāk tekstā – EUROAPTIEKA internetā jeb Mēs) Kandidātu personas datu apstrādes politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, jeb Jums, kā kandidātam informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā, apstrādes nolūku, apjomu, termiņu, kā arī personas datu aizsardzību un informāciju par Jūsu tiesībām u.c. ar to saistīto informāciju.

Kandidātu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk - VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu, šo Politiku un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.

 1. Pārzinis un pārziņa kontaktinformācija

AZETA, SIA

Reģistrācijas numurs: 40203024732

Juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

Tālruņa Nr. +371 8000 6960

E-pasts: [email protected]

Datu aizsardzības specialista e-pasts: [email protected], tālr. +371 23993211.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu Jūs varat uzdot jautājumu par personas datu apstrādi EUROAPTIEKA internetā datu aizsardzības speciālistam. Uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija, tomēr jebkurā gadījumā aicinām vispirms ar savu lūgumu vērsties pie Mums.

 1. Kādus datus Mēs apstrādājam un kādam nolūkam

 

a) nolūks: Darbinieku atlases procesa nodrošināšana un Jūsu kandidatūras atbilstības konkrētajai vakancei izvērtēšana.

 

Tiesiskais pamats: Piekrišana. Kandidāts ar savu aktīvu darbību nosūta pieteikumu un CV.

 

* informējam, ka Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar EUROAPTIEKA internetā vai iecelto datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: dpo@azeta.lv

 

• Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dienas datums;

• Kontaktinformācija: e-pasts, tālrunis;

• Kvalifikāciju raksturojošie dati: izglītība (izglītības iestāde, mācību periods, iegūtā izglītība un/vai kvalifikācija), darba pieredze (darba vieta, darba periods, amats, pienākumi un/vai sasniegumi), CV un pieteikumā ietvertā informācija, informācija par valodu zināšanām, informācijas tehnoloģijām, citām kompetencēm;

• Informācija par tālākizglītību (noklausīties apmācības, iegūtie sertifikāti);

• Rekomendācijas: esošā vai bijušā darba devēja pārstāvja identitāte un kontaktinformācija, atsauksmes saturs;

• Atlases procesā radītie dati: testi, uzdevumi, intervijas un to laikā iegūtā informācija;

• Reputācija: Kandidātu raksturojošas ziņas un ziņas par Kandidāta iepriekšējo darbību, kas nepieciešamas saskaņā ar Darba devējam saistošajiem normatīvajiem aktiem un likumīgām interesēm;

• Videoieraksts: Darba devēja telpās tiek veikta videonovērošana;

• Citi dati: vēlamais atalgojums, fotogrāfija, saite uz LinkedIn profilu un tajā norādītā informācija, kā arī cita informācija, ko sniedzat CV, motivācijas vēstulē vai citos kandidatūras dokumentos; visi citi dati, ko Jūs pēc saviem ieskatiem esat iesniedzis atlases procesā.

 

Ar Jūsu piekrišanu Mēs varam iegūt informāciju no Jūsu norādītajiem iepriekšējiem darba devējiem un atsauksmes no tiem.

Personas datu sniegšana nav obligāta, taču, ja Jūs nesniegsiet personas datus, Jūsu kandidatūru nevarēs izvērtēt un Jūs zaudēsiet iespēju piedalīties atlasē uz vēlamo amatu.

b) nolūks: Potenciālo kandidātu datubāzes administrēšana,

Ja mēs izvēlamies citu kandidātu, Jūs varat dot savu piekrišanu, ka Jūsu dati tiek iekļauti potenciālo kandidātu datubāzē un ka mēs varam ar Jums sazināties nākotnē, ja radīsies šāda nepieciešamība.

Tiesiskais pamats: Piekrišana*.

* informējam, ka Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar EUROAPTIEKA internetā vai iecelto datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: dpo@azeta.lv

Personas datu apstrāde: šim nolūkam var apstrādāt visus a) punktā norādītos personas datus.

Personas datu glabāšanas termiņš: Personas datu glabāšanas ilgums: 2 gadi no piekrišanas došanas brīža vai līdz piekrišanas atsaukšanai, atkarībā no tā, kas kurš notikums iestājas vispirms.

c) nolūks: Darba līguma noslēgšana un izpilde

Tiesiskais pamats: Līguma noslēgšana un juridisku pienākumu izpilde saskaņā ar Darba likumu.

Personas datu apstrāde:

• šim nolūkam var apstrādāt visus a) punktā norādītos personas datus;

• Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;

• Kontaktinformācija: faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese;

• Bankas konts: ja Kandidātam tiek izteikts darba piedāvājums, bankas konts darba līguma sagatavošanai un algas pārskaitīšanai;

• Cita informācija: bērni līdz 18 gadu vecumam, kontaktpersona saziņai nelaimes gadījumā, Medus kartes Nr., paraksts.

Kandidāti ir aicināti nesniegt datus, kas būtu uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem (piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli, politiskajiem uzskatiem vai ģimenes locekļiem), kā arī citus datus, kas nav nepieciešami sākotnējam atlases procesam, lai novērtētu kandidāta iespējamību ieņemt konkrēto amatu.

 

 1. Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, tiek ņemtas vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspekti, Jūsu norādījumi (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī Mūsu leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiek dzēsti vai iznīcināti.

Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegtos CV un tam pievienotie dokumenti tiek glabāti līdz konkursa noslēgumam, kā arī vismaz 4 (četrus) mēnešus pēc tā, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret Mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devis piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, CV un tam pievienotie dokumenti tiks glabāti 2 (divus) gadus. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti pēc nepieciešamības var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

 1. Kā tiek iegūti personas dati?

Visbiežāk Mēs saņemam jūsu datus tieši no Jums - kad jūs atsaucaties uz Mūsu darba sludinājumu un (vai) iesniedzat Mums savu CV un (vai) citus dokumentus (motivācijas vēstuli utt.).

Jūsu personas dati tiek iegūti arī kad Jūs sazināties ar mums un runājat ar personāla nodaļas darbinieku pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Mūsu personāla nodaļas darbinieku darba interviju vietās, t.sk. piezīmēs, kuras izdara EUROAPTIEKA internetā personāla nodaļas darbinieks tikšanās laikā.

Informāciju par Jūsu kandidatūru, Jūsu CV un/vai citus dokumentus par kandidatūru mēs varam saņemt arī no darba meklēšanas portāliem, darbā iekārtošanas aģentūrām, karjeras sociālā tīkla LinkedIn, kurā Jūs publiski publicējat savus personas datus vai caur Mūsu darbiniekiem (ieteikumu programma).

Mēs varam saņemt noteiktu informāciju par Jums arī no trešajām pusēm, piemēram, cilvēki, kas Jūs iesaka, pašreizējie vai bijušie darba devēji. Šādu informāciju Mēs apkoposim tikai tad, ja Jūs mums dosiet savu piekrišanu sazināties ar Jūsu norādīto darba devēju un/vai citu personu un saņemt ieteikumu vai atsauksmes par Jums.

 1. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Tiek veikti attiecīgi pasākumi, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata personas datu apstrādei.

Personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

 1. Mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki vai darbinieki, kas piedalās darbinieku kandidatūru izvērtēšanā un (vai) karjeras lēmumu pieņemšanas procesos;
 2. Mēs varam nodot Jūsu datus apstrādei trešajām pusēm, kas palīdz mums kandidātu atlasē vai sniedz mums kandidātu atlases, novērtēšanas un citus nepieciešamos pakalpojumus. Šādas personas var būt personāla atlases un/vai novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji;
 3. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesu;
 4. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to paredz spēkā esošie tiesību akti vai likumā noteiktajos gadījumos, lai nodrošinātu mūsu tiesības, izvirzītu, nodrošinātu un aizstāvētu tiesiskas prasības.

Katrā gadījumā Mēs datu apstrādātājam sniedzam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu izmantotie datu apstrādātāji drīkst apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar Mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Mūsu piekrišanas. Turklāt viņu pienākums ir nodrošināt Jūsu datu drošību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem, kas noslēgti ar mums.

 1. Kādas ir Jūsu tiesības?

Iesniedzot vai nosūtot pieprasījumu uz EUROAPTIEKA internetā pasta adresi (Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012) vai e-pastu dpo@azeta.lv, Jums ir tiesības:

 • jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet piekrišanu, neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;
 • saņemt apstiprinājumu par to, vai EUROAPTIEKA internetā apstrādā personas datus attiecībā uz datu subjektu, un, ja tiek, sniegt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;
 • saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis Mums, kas attiecas konkrēti uz Jums un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā līguma izpilde;
 • uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības pārsūtīt datus, kurus mēs apstrādājam automatizēti (attiecas tikai uz Jūsu datiem, kas apstrādāti kandidātu datubāzē), citam datu pārzinim. Mēs sniegsim Jums jūsu pieprasītos datus formātā, ko parasti izmanto mūsu sistēmās un ko var nolasīt ar datoru, un pēc Jūsu pieprasījuma, ja būs tehniskas iespējas, mēs pārsūtīsim datus tieši citam jūsu norādītajam datu pārzinim.
 • pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;
 • pieprasīt dzēst savus personas datus (tiesības tikt aizmirstam);
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcija, e-pasts: [email protected], adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) par EUROAPTIEKA internetā veikto personas datu apstrādi. Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, Mēs vienmēr vispirms lūdzam Jūs sazināties ar Mums tieši.

Kandidātu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

 1. Pieteikumu izskatīšanas procedūra

Saņemot Jūsu pieprasījumu sniegt datus vai izmantot citas tiesības, Mums būs nepieciešams Jūs identificēt. Pēc tam, kad būsim pārliecinājušies par Jūsu identitāti, apņemamies bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas, sniegt jums informāciju saskaņā ar Jūsu pieprasījumu.

Pieprasījumu izskatīšana un atbildes sniegšana tiek veikta saskaņā ar noteikumiem “Datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas kārtība”, pieejams: https://www.e-euroaptieka.lv/datu-subjektu-pieprasijumu-izskatisanas-kartiba.

 1. Politikas spēkā esamība un grozījumi

Šī Politika ir spēkā no 2022. gada 27. jūlija. Ja Politika tiks grozīta, Mēs tās atjaunoto un spēkā esošo versiju publicēsim savā tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv un ja nepieciešams, informēsim par izmaiņām citos veidos.

Kandidātu personas datu apstrādes politika, V1 26.07.2022.